Vedtægter - Lokalhistorisk Forening

Lokalhistorisk Forening
Lokalhistorisk Forening
Gå til indhold
Vedtægter for Lokalhistorisk Forening  

§1. Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune

§1.1 Foreningens geografiske interesseområde er sognene Buerup, Finderup, Gierslev, Hallenslev, Reerslev, Solbjerg, Sæby og Ørslev.

§2. Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede kendskabet til egnen og dens historie.

§2.1. Foreningens formål er endvidere at samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv om at indsamle og bevare arkivalier og historiske minder fra foreningens interesseområde.

§3. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

§3.1. Der afholdes mindst to årlige bestyrelsesmøder. Lederen af Lokalhistorisk Arkiv kan deltage i bestyrelsesmøderne.

§4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§4.1. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i marts eller april måned. Indkaldelsen foregår med mindst 14 dages varsel i den lokale presse.

§4.2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§5. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens medlemmer.

§5.1. Alle valg til bestyrelsen gælder for to år. Der vælges fire medlemmer i lige år og tre medlemmer i ulige år.

§5.2. Formand og næstformand bør så vidt muligt ikke være på valg samme år.

§5.3. Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter til bestyrelsen.

§5.4. Generalforsamlingen vælger hvert år to revisorer og en revisorsuppleant.

§5.5. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§5.6. To bestyrelsesmedlemmer udgør sammen med lederen af Lokalhistorisk Arkiv medlemsbladets redaktion.

§6. Generalforsamlingens dagsorden:

1) Valg af ordstyrer.

2) Formandens beretning.

2.1) Evt. orientering ved arkivar og egnsrepræsentanter.

3) Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4) Indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelsen. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

6) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

7) Fastlæggelse af næste års kontingent.

8) Eventuelt.

§6.1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. februar.

§6.2. Såfremt antallet af kandidater er større end poster på valg, afholdes der skriftlig afstemning.

§7. Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen.

§8. Ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

§8.1. Forslag til vedtægtsændringer skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 1/12, så de kan offentliggøres i medlemsbladet i januar forud for generalforsamlingen.

§9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

§9.1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget begæring herom, med samme varsel som en ordinær generalforsamling.

§10. Opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær og den anden afholdes tidligst 14 dage og senest fire uger herefter.

§10.1. Ved opløsning skal foreningens eventuelle kassebeholdning anvendes i overensstemmelse med vedtægternes §2. Foreningens øvrige aktiver og dens arkivalier overdrages til Lokalhistorisk Arkiv.
Lokalhistorisk Forening
for Høng Kommune
Mail: info@honglhf.dk
Telefon: 6186 5536
Tilbage til indhold